Δρ. Μιχαλόπουλος Χρήστος

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Σύμβουλος Διαχείρισης Αποβλήτων με ανώτατες σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ (ΑΜ ΤΕΕ 93655), μεταπτυχιακό (ΔΠΜΣ Συστήματα Αυτοματισμού, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ) και διδακτορικό τίτλο σπουδών στη διαχείριση βιοαποβλήτων (Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Τομέας Χημικών Επιστημών).

Από το 2003, εξειδικεύεται σε:

  • εκπόνηση μελετών για έργα περιφερειακής ανάπτυξης στο πεδίο της διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων για λογαριασμό ΟΤΑ Α’ Βαθμού και ΝΠΙΔ,
  • υλοποίηση παραδοτέων εκθέσεων ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, σχετικά με ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων, πρακτικών και τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων. 

Από το 2012, αποτελεί μέλος ομάδων έργου της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και στο πλαίσιο του έργου LIFE REWEEE, συμμετείχε στην υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων σχετικά με:

  • ανάλυση και αξιολόγηση των εφαρμοσμένων – σε ευρωπαϊκό επίπεδο – μεθοδολογιών για την επαναχρησιμοποίηση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ και
  • ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την επαναχρησιμοποίηση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ.