Δρ. Ρουμπίνη Μαρίνη

Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλειολόγος ΕΜΠ.

Μετά τη μεταδιδακτορική έρευνα σε προηγμένες μεθόδους Καταστροφικών Ελέγχων σε δομικά στοιχεία αεροσκαφών, σε ερευνητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργάστηκα στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. από το 1996 έως 2018, στον Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης (1996-1998), στον Τομέα Διεργασιών της Δ/νσης Διασφάλισης Ποιότητας (1998-2003) και ως Προϊσταμένη Υπηρεσίας Ειδικών Διεργασιών της Δ/νσης Μελετών, Έρευνας και Καινοτομίας (2003-2018).

  • Στα πλαίσια αυτά συμμετείχα σε ερευνητικά εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΠΕΤ, BRITE-EURAM, HCM, Clean Sky – Eco Design).
  • Διαπιστευμένη Επιθεωρήτρια κατά ISO 9001 με Εμπειρία Επιθεωρήσεων και Διαδικασιών Ελέγχου Ποιότητας.
  • Αξιολογήτρια Ερευνητικών έργων και Επενδύσεων για την ΓΓΕΤ, για την ΕΑΒ ΑΕ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στέλεχος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) από τον 10ο 2018, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Επιθεωρήσεων & Ελέγχων από τον 11ο 2019 και Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Έρευνας, Πρόληψης & Επικοινωνίας από τον 6ο 2020.

Επιστημονικά Υπεύθυνη των προγραμμάτων LIFE-REWEEE και LIFE-IP-CΕΙ-GREECE.