Χάρης Αγγελακόπουλος

Τεχνικός Δ/ντης - Δ/ντης Περιβάλλοντος, Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

Ο Χάρης Αγγελακόπουλος είναι Τεχνικός Διευθυντής και Διευθυντής Περιβάλλοντος της Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε. από το 2012 (7 χρόνια). Ο κύριος ρόλος του είναι ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης της Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε. για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ με καθήκοντα εκτός άλλων την ανάπτυξη νέων στρατηγικών και πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής οικονομίας (μείωση της παραγωγής και επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ). Συντονίζει τις δραστηριότητες της εταιρείας για την ανάπτυξη ή συμμετοχή σε έργα σχετικά με τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ (Life + Horizon 2020 ) και συμμετέχει ως Μέλος ή ειδικός επιστημονικός εκπρόσωπος  (εκπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) σε Τεχνικές Επιτροπές Ευρωπαϊκών Οργανισμών για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών στον τομέα των WEEE (Τεχνική Επιτροπή WEEEFORUM, Ομάδες Εργασίας WEEEFORUM, Ομάδες Εργασίας CENELEC) με ένα ευρύ φάσμα έργων προς εκπλήρωση (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ειδικών ρευμάτων αποβλήτων όπως πλαστικά κ.α). Είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση της περιβαλλοντικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ και ελέγχου των εργασιών αυτών και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της εταιρείας. Παράλληλα εκτελεί χρέη συντονιστή (Project Manager) του Έργου Life REWEEE.