Επισκευή, αναβάθμιση, επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ: χαρτογράφηση υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, προκλήσεις και δυνατότητες