Τεχνικές Προδιαγραφές για τα στάδια «προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση» των ΑΗΗΕ